GIAMPIETRINO (GIOVANNI PEDRINI or GIAN PIETRO RIZZI)

Around 1500 Milan - 1550 Milan

Сайты Музея