SODOMA (GIOVANNI ANTONIO BAZZI)

1477 Vercelli - 1549 Siena

Сайты Музея